Incompliments de la borsa de sanitat, precarietat del personal eventual

L’ordre de 27 de maig de 2004 de personal estatutari de sanitat del País Valencià contempla que podran fer-se contractacions des dels anomenats “bolsines” de les direccions dels hospitals sempre que aquestes substitucions siguin per un període igual o inferior a un mes. Aquest acord, (que ha suposat l’“ampliació legal del punt 1.4) és un colador per a les “situacions d’incapacitat laboral, per a les que es preveu una curta durada”. Com que la direcció pot conèixer el diagnòstic o la previsió de la duració d’una baixa laboral d’un treballador o treballadora donat que els informes de baixa són documents privats del treballador malalt i només el metge pot conèixer el termini de la baixa i no la direcció laboral, excepte que aquesta atempti contra el dret constitucional a la intimitat de tota treballadora i al secret mèdic? Per tant, no s’està complint l’acord entre administració i sindicats respecte a rotativitat i temporalitat de contractes fets per la borsa (igual o inferior a un mes).

Aquesta situació està paralitzant el funcionament de la borsa externa que, sota el criteri de puntuació per temps treballat i mèrits acumulats i obeint als principis d’igualtat, mèrit i capacitat pel qual ens regim com a personal estatutari al servei de l’administració, hem d’accedir al nostre dret al treball d’una forma rotatòria i continuada per ordre de puntuació. Per tant, s’estan vulnerant dits principis (igualtat, mèrit i capacitat) que són un dret inherent a tots els treballadors i treballadores de la funció pública.

És imprescindible el principi de transparència en les contractacions per a una mínima garantia de control: “La nova normativa va establir la constitució d’una comissió central de seguiment que seria paritària i estaria formada per representants de l’administració sanitària i de les organitzacions sindicals presents en la mesa sectorial de sanitat signants de l’acord o adherides al mateix amb posterioritat”… Dos mesos després de realitzar les contractacions per “bolsines”, aquestes s’informen als sindicats, amb la qual cosa no es participa en la seva gestió.

Privatitzacions dels serveis: la introducció progressiva de l’empresa privada (emparada gràcies a la llei 15/97) en diversos serveis com arxius, esterilització, cuina, bugaderia, etc. ha suposat la supressió de llocs de treball de personal al servei de les institucions sanitàries, enfosquint molt més el panorama ja de per sí molt greu. El gran problema és que continuarà en aquesta línia progressiva privatitzadora a no ser que la llei 15/97 (que és la que permet la introducció de l’empresa privada en l’àmbit públic de les institucions sanitàries) es derogui.

Fa unes setmanes es va publicar una ordre en què la conselleria “recorda” (per “recomanació” del defensor del poble al que li va arribar la denúncia d’aquesta situació absolutament irregular per part d’un sindicat) els requisits de contractació per a la borsa interna, però les condicions de falta de control en la gestió de les contractacions i falta de transparència continuen sent les mateixes.

Davant aquesta greu situació que ens aboca a la precarietat laboral al personal sanitari (i no sanitari) exigim de l’administració que faci complir allò acordat en el decret als hospitals que facin efectiva la rotació i temporalitat als “bolsines”; recollint i gestionant des de la borsa externa la cobertura de les baixes de més llarga duració, respectant així el dret dels i els treballadores de la sanitat pública a la seva elecció per ordre de puntuació i per tant el seu dret adquirit al treball.

* Treballadora de la sanitat pública i sindicalista de la COS