[bar group="860×106"]

Principals canvis que suposarà la Reforma Laboral a l’Estat espanyol

>> ESPECIAL VAGA GENERAL

El 9 de setembre d’enguany el Parlament espanyol va aprovar una Reforma Laboral que transforma alguns dels pilars del que havien estat fins ara les relacions laborals a l’Estat espanyol.

Apuntem quins són els principals canvis que comporta aquesta reforma.
Reducció de la indemnització per acomiadament

 • La indemnització per acomiadament improcedent passa de 45 dies per any treballat a 33 en gran part dels contractes indefinits. A més, si abans es podien percebre per un màxim de 42 mensualitats, ara es redueix a 24 mensualitats.

 • S’incrementen els supòsits d’acomiadament per “causes objectives”. Les empreses que al·leguin una previsió de pèrdues futures podran acomiadar amb indemnitzacions de 20 dies per any treballat. A més, una part important de la despesa d’aquests acomiadaments es cobriran amb diners procedents del Fons de Garantia Salarial de la Seguretat Social. Es facilita també l’acomiadament per absentisme.

 • Per contra, en casos de contractes temporals, la indemnització fins ara era de 8 dies per any treballat, i augmentarà fins a 12 dies (quantitat que ja apliquen les ETT). Tot i això, el calendari d’implementació és que al 2012 serà de 9 dies, al 2013 de 10 dies, al 2014 d’11 dies i al 2015 s’arribaria a 12 dies.


Flexibilització dels torns i horaris de treball

 • Les empreses podran modificar els torns, horaris i condicions de treball sempre que hi hagi acord amb els representats dels treballadors dins de la mateixa empresa i al marge del conveni col·lectiu.


Ampliació del prestamisme laboral

 • S’amplia la possibilitat de recórrer a les ETT’s en activitats i sectors on el seu ús fins ara estava prohibit, com l’administració pública i en activitats perilloses (mineria o construcció, per exemple), amb molt poques restriccions.


Ampliació dels contractes per pràctiques i de formació

 • S’adapten els contractes en pràctiques a les noves titulacions de Bolonya.

 • S’amplia el període en que es poden realitzar aquests contractes fins els 5 anys posteriors a la finalització dels estudis (7 anys en les persones discapacitades).

 • S’estableix per als contractes de formació una remuneració, en el segon any, equivalent al Salari Mínim Interprofessional (SMI).

 • S’allarga fins els 25 anys l’edat en que es poden realitzar aquests contractes.

 • L’Estat bonificarà un 100% de la quota patronal i d’atur en els contractes en pràctiques que suposin un increment de la plantilla.


Devaluació dels Convenis col·lectius

 • A nivell d’empresa es podran modificar substancialment les condicions treball.

 • Pel mateix procediment, “quan la situació i les perspectives econòmiques d’aquesta poguessin veure’s danyades com a conseqüència de l’aplicació afectant a les possibilitats de manteniment de l’ocupació” es podran revisar les clàusules salarials dels convenis col·lectius.


Bonificacions a la contractació

 • S’estableix el pagament amb diners públics de la totalitat o part de la quotes empresarials en contractes de formació i en determinats contractes indefinits (joves, dones, certs aturats).


Empreses privades de col·locació i recol·locació

 • Les empreses privades amb afany de lucre podran realitzar tasques d’intermediació laboral (fins ara no podien les empreses privades amb afany de lucre).

 • Concreta el concepte d’intermediació: cerca d’ocupació, orientació, informació professional i selecció de personal.
[bar group="860×106"]