L’Imperialisme en el Segle XXI

Introducció

La globalització de la producció i el seu desplaçament cap als països de baixos salaris és la transformació més significativa i dinàmica de l’era neoliberal. El seu motor fonamental és el que alguns economistes anomenen “arbitratge laboral global”: els esforços de les empreses d’Europa, Amèrica del Nord i Japó per reduir costos i augmentar els beneficis substituint la mà d’obra domèstica més remunerada per mà d’obra estrangera més barata, aconseguida ja sigui mitjançant l’emigració de producció (“deslocalització” o “outsourcing” com s’utilitza aquí) o mitjançant la immigració de treballadors. La reducció dels aranzels i l’eliminació de barreres als fluxos de capital han estimulat la migració de la producció cap als països de baixos salaris, però la militarització de les fronteres i l’augment de la xenofòbia han tingut l’efecte contrari en la migració de treballadors d’aquests països, no aturant-la del tot, sinó reprimint el seu flux i reforçant l’estatus vulnerable i de segona classe dels migrants. Com a resultat, les fàbriques creuen lliurement la frontera entre EUA i Mèxic i travessen amb facilitat els murs de la fortalesa Europa, igual que les mercaderies que s’hi produeixen i els capitalistes que les posseeixen, però els éssers humans que hi treballen no tenen dret de pas. . Aquesta és una farsa de la globalització: un món sense fronteres per a tot i per a tothom, excepte per als treballadors.

Els diferencials salarials globals, en gran mesura resultants de la supressió de la lliure circulació de la mà d’obra, proporcionen un reflex distorsionat de les diferències globals en la taxa d’explotació (simplement, la diferència entre el valor generat pels treballadors i el que se’ls paga). El desplaçament de la producció cap al sud significa que els beneficis de les empreses amb seu a Europa, Amèrica del Nord i Japó, el valor de tota mena d’actius financers derivats d’aquests beneficis i el nivell de vida dels ciutadans d’aquestes nacions s’han convertit en altament dependents del taxes més altes d’explotació dels treballadors a les anomenades “nacions emergents”. Per tant, la globalització neoliberal ha de ser reconeguda com una nova etapa imperialista del desenvolupament capitalista, on l'”imperialisme” es defineix per la seva essència econòmica: l’explotació de la mà d’obra viva del sud per part dels capitalistes del nord.

La part I presenta els resultats de l’anàlisi empírica del canvi global de la producció cap a les nacions de baixos salaris, i n’identifica la seva característica clau: la super-explotació imperialista;[1] La segona part tracta d’explicar-ho en termes de la teoria del valor de Marx, visitant primer el debat als anys 60 i 70 entre la teoria de la dependència i els seus crítics marxistes “ortodoxos”, reflexionant després sobre la teoria de l’imperialisme de V.I. Lenin, i conclou amb una relectura crítica d’El Capital de Marx.

Part I: Globalització i Imperialisme

La globalització de la producció i dels productors

La globalització de la producció es reflecteix en una enorme expansió del poder i l’abast de les corporacions transnacionals, amb la gran majoria propietat de capitalistes residents en països imperialistes. La UNCTAD (Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament) estima que “al voltant del 80 per cent del comerç mundial… està vinculat a les xarxes internacionals de producció de les empreses transnacionals”, ja sigui com a inversió estrangera directa interna (IED) o com a relacions a distància entre les “empreses capdavanteres” i els seus proveïdors formalment independents.[2]

La industrialització orientada a l’exportació (o, des d’una perspectiva del nord, “outsourcing” o “deslocalització”) és l’única opció capitalista per als països pobres no dotats d’abundants recursos naturals. Sota la seua ègida, la proporció de les exportacions mundials de productes manufacturats de les “nacions en desenvolupament” va augmentar des d’al voltant del 5% en el període previ a la globalització a tancar el 30% al canvi de mil·lenni (vegeu el gràfic 1), mentre que la proporció de productes manufacturats en les exportacions del Sud es van triplicar en tot just deu anys, estabilitzant-se a principis dels noranta en més del 60 per cent. El gràfic 2 mostra aquesta transformació dramàtica des de la perspectiva dels països imperialistes. L’any 1970, amb prou feines el 10 per cent de les seves importacions de productes manufacturats provenien del que llavors s’anomenava el tercer món; al canvi de mil·lenni, aquesta proporció —d’un total molt ampliat— s’havia quintuplicat.[3]

GRAFIC 1: Part dels països en desenvolupament en les exportacions mundials de productes manufacturats

Fonts: UNCTAD Statistical Handbook, http://unctadstat.unctad.org. Les dades de 1955—1995 són de la UNCTAD, “Handbook of Statistics—Archive: Network of Exports by Region and Commodity Group—Historical Series”, http://unctadstat.unctad.org; consultat el 18 de juliol de 2009, ja no en línia (les dades estan en poder de l’autor).

GRAFIC 2: Part dels països en desenvolupament en les importacions de productes manufacturats dels països desenvolupats

Fonts: UNCTAD Statistical Handbook, http://unctadstat.unctad.org. Les dades de 1955—1995 són de la UNCTAD, “Handbook of Statistics—Archive: Network of Exports by Region and Commodity Group—Historical Series”, http://unctadstat.unctad.org; consultat el 18 de juliol de 2009, ja no en línia (les dades estan en poder de l’autor).

La indústria de l’automòbil dels Estats Units ho il·lustra clarament. El 1995 va importar quatre vegades més valor afegit relacionat amb l’automòbil del Canadà que de Mèxic, només un 10%  més el 2005 i, el 2009, Mèxic va ser la font d’un 48% més de valor afegit que el Canadà.[4] La reubicació dels processos de producció als països de baixos salaris han estat almenys tan important per a les empreses europees i japoneses com per als seus rivals nord-americans. Un estudi sobre el comerç entre la UE i la Xina va concloure que “la possibilitat de deslocalitzar les activitats de producció i muntatge més intensives en mà d’obra a la Xina ofereix una oportunitat a les nostres pròpies empreses de sobreviure i créixer en un entorn cada cop més competitiu”, mentre que “les empreses d’electrònica japoneses continuen florint als mercats americans precisament perquè han traslladat les seves línies de muntatge a la Xina.”[5]

El resultat és una estructura molt peculiar del comerç mundial, en la qual les empreses del nord competeixen amb altres empreses del nord, el seu èxit depèn de la seva capacitat per reduir costos mitjançant la deslocalització de la producció; i les empreses dels països de baixos salaris competeixen ferotgement entre elles, totes intentant exercir el mateix “avantatge comparatiu”, és a dir, el seu excés de treballadors aturats que busquen feina desesperats. Però, en general, les empreses del nord no competeixen amb les del sud.[6] Aquest fet senzill i sovint passat per alt és òbviament cert per a les relacions entre les empreses matrius i les seves filials de propietat total (és a dir, de la inversió estrangera directa IED), però no per això menys per a les cada cop més afavorides “relacions a distància”: entre Primark i els seus proveïdors de Bangla Desh, i entre General Motors i les firmes mexicanes que fabriquen cada cop més els seus components, la relació és complementària, no competitiva, encara que sigui molt desigual. Hi ha excepcions importants i, de fet, aquesta estructura peculiar està plena de contradiccions, però el patró general és clar: hi ha rivalitat nord-nord i una competició atrotinada sud-sud que assoleix proporcions de cursa cap al fons, però hi ha una general absència de competència nord-sud cara a cara, és a dir, entre empreses. Mentrestant, els treballadors s’enfronten a la competència a través de la divisió salarial mundial, la repressió salarial i una disminució accelerada de la proporció del treball en el PIB a tots els països.

La globalització de la producció ha transformat no només la producció de mercaderies sinó de les relacions socials en general, i especialment de la relació social que defineix el capitalisme: la relació capital-treball, que és cada cop més una relació entre el capital del nord i el treball del sud. L’enorme creixement de la força de treball industrial a les nacions “en desenvolupament” es mostra al gràfic 3, que revela que, el 2010, el 79%, o 541 milions, dels treballadors industrials del món vivien en “regions menys desenvolupades”. Això suposa un augment del 34% del 1950 i del 53% del 1980, en comparació amb els 145 milions de treballadors industrials, o el 21% del total, que el 2010 vivien en països imperialistes.

GRAFIC 3: Força de treball industrial Global

Fonts: Les dades de 1995 a 2008 s’han obtingut de LABORSTA, http://laborsta.ilo.org, i Key Indicators of the Labor Market (KILM), 5a i 6a edició, http://ilo.org. Els primers proporcionaven les xifres de la població econòmicament activa total, els segons les ràtios sectorials que permeten calcular el nombre de treballadors industrials; Les dades de 2010 es van obtenir per extrapolació. Les dades de 1950-1990 són de l’OIT, “Població i població activa econòmicament”, a la qual es va accedir l’any 2004, ja no en línia (les dades estan en possessió de l’autor). Les categories de l’OIT “Més” i “Menys” regions desenvolupades corresponen aproximadament a les categories contemporànies d’economies “desenvolupades” i “en desenvolupament”, respectivament.

No obstant això, amb l’excepció parcial de la Xina, un cas especial a causa de la seva política de “fill únic”, el seu creixement extraordinàriament ràpid i la seva transició encara incompleta del socialisme al capitalisme, cap economia del sud ha crescut prou ràpid com per proporcionar llocs de treball als milions de joves que s’incorporen al mercat laboral i els milions que fugen de la pobresa rural.

“Arbitratge laboral global”: motor clau de la globalització de la producció

En desarrelar centenars de milions de treballadors i agricultors de les nacions del sud dels seus vincles amb la terra i dels seus llocs de treball en indústries nacionals protegides, el capitalisme neoliberal ha accelerat l’expansió d’un vast grup de mà d’obra super-explotable. La supressió de la mobilitat laboral ha interactuat amb aquesta oferta enormement augmentada per produir una ampliació espectacular dels diferencials salarials internacionals, que, segons els investigadors del Banc Mundial, “superen qualsevol altra forma de bretxa de preus induïda per la frontera en un ordre de magnitud o més”[7]. El fort gradient salarial ofereix als capitalistes del nord dues maneres diferents d’augmentar els beneficis: mitjançant l’emigració de la producció a països de baixos salaris o la immigració de treballadors d’aquests països. El Fons Monetari Internacional (FMI) va fer aquesta connexió amb força precisió: “Les economies avançades poden accedir a la reserva mundial de mà d’obra mitjançant les importacions i la immigració”, observant de manera significativa que “el comerç és el canal més important i que s’expandeix més ràpidament, en gran part. perquè la immigració segueix sent molt restringida a molts països.”[8]

El que l’FMI anomena “accedir a la reserva laboral mundial”, d’altres ho han batejat com “arbitratge laboral global”, la característica essencial del qual, segons Stephen Roach, és la substitució de “treballadors amb salaris alts aquí per treballadors de la mateixa qualitat i baixos salaris a l’estranger”[9]. Roach, quan era cap de les operacions asiàtiques de Morgan Stanley, va argumentar que “una confluència única i poderosa de tres mega-tendències està impulsant l’arbitratge global”. Aquests són “la maduració de les plataformes d’externalització offshore… Connectivitat basada en electrònica… [i] control de costos.”[10] D’aquests, el “control de costos”, és a dir, salaris més baixos, és “el catalitzador que dóna vida a l’arbitratge laboral global”. Ampliant això, Roach explica que,

En una època d’excés d’oferta, a les empreses els falta un avantatge de preus, com mai havia passat abans. Com a tals, les empreses han de ser implacables en la seva recerca de noves eficiències. No és sorprenent que l’objectiu principal d’aquests esforços sigui la mà d’obra, que representa la major part dels costos de producció al món desenvolupat… En conseqüència, l’externalització offshore que extreu productes de treballadors amb salaris relativament baixos al món en desenvolupament s’ha convertit en una tàctica de supervivència cada cop més urgent per a les empreses de les economies desenvolupades.[11]

Aquesta és una descripció molt més rica de la força motriu de la globalització neoliberal que la proposada anteriorment pels tecnòcrates de l’FMI. Ens podríem preguntar, però, per què Roach diu “extreure producte” en lloc d'”extreure valor”; després de tot, els capitalistes no estan interessats en el producte del treball sinó en el valor que hi conté. La resposta, sospitem, és que “extreure valor” faria encara més explícit que aquests treballadors amb salaris baixos creen més riquesa de la que reben en sous, és a dir, que són explotats, una noció herètica per a un economista convencional. L’observació de Roach també planteja la pregunta: com les “empreses de les economies desenvolupades” “extreuen el producte” dels treballadors de Bangla Desh, la Xina i altres llocs? L’única contribució visible que fan aquests treballadors al resultat final de les empreses de les “economies desenvolupades” és el flux de beneficis repatriats de la Inversió Estrangera Directa, però ni un cèntim dels beneficis d’H&M o de General Motors es pot rastrejar als seus proveïdors independents a Bangla Desh o Mèxic; tot això apareix en canvi com un valor afegit per les seves pròpies activitats. Aquest enigma, inexplicable per a la teoria econòmica dominant i, per tant, ignorat, només es pot resoldre redefinint el valor afegit com a valor capturat; és a dir, el “valor afegit” d’una empresa no representa el valor que ha produït, sinó la part del valor total de l’economia que aconsegueix capturar mitjançant l’intercanvi, inclòs el valor extret del treball viu en països llunyans. No només la captura de valor no és idèntica a la creació de valor, com sosté la teoria convencional, sinó que no hi ha cap correlació entre elles: els bancs, per exemple, no generen valor, però en capturen una gran part. Atès que el PIB d’un país no és altra cosa que la suma del valor afegit de les seves empreses, les estadístiques del PIB redueixen sistemàticament la contribució real de les nacions del sud a la riquesa global i exageren la dels països “desenvolupats”, de manera que amaguen la relació cada cop més paràsitària, explotadora i  imperialista entre ells. A això anomeno la il·lusió del PIB.[12]

Part II: Teories de l’explotació

La Teoria de la dependència i els seus crítics

El primer i darrer intent sostingut de fundar la teoria de l’imperialisme en la teoria del valor de Marx va ser el debat sobre la dependència als anys 60 i 70. L’auge de la “teoria de la dependència”, que pretenia explicar la persistència de l’explotació imperialista després del desmantellament dels imperis territorials, es va inspirar en les lluites anticolonials i antiimperialistes que van transcórrer Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina després de la Segona Guerra Mundial.

La teoria de la dependència abastava un ampli espectre, des de socialdemòcrates i nacionalistes burgesos com Arghiri Emmanuel i Fernando Henrique Cardoso (després president neoliberal brasiler), que volien eliminar els obstacles al desenvolupament capitalista independent al Sud, fins a marxistes com Samir Amin i Ruy Mauro Marini, que van argumentar de diferents maneres que el capitalisme, essent intrínsecament imperialista, és ell mateix l’obstacle —i alguns, sobretot Fidel Castro i Che Guevara, van anar més enllà de la crítica teòrica per liderar lluites revolucionàries contra l’imperialisme i els seus lacais domèstics. El que tenia en comú aquest conjunt divers de reformistes i revolucionaris era, en primer lloc, el reconeixement que “l’intercanvi desigual” entre les nacions imperialistes desenvolupades i el que aleshores es coneixia com el tercer món (la Unió Soviètica i els seus aliats constituïen el segon món) resulta en un transferència de riquesa a gran escala del darrer al primer; i, en segon lloc, que les grans i creixents diferències de salaris i nivells de vida entre els treballadors de les nacions imperialistes i dominades reflecteixen una àmplia divergència internacional en la taxa d’explotació (l’aportació teòrica de Marini és especialment important pel que fa a la segona d’aquestes).

La implicació —que el lloc de la lluita pel socialisme s’havia allunyat, almenys temporalment, del cor imperialista cap a les nacions sotmeses— va despertar la resistència dels marxistes “ortodoxos” establerts a Europa i Amèrica del Nord, que argumentaven que la riquesa extreta de la perifèria era d’importància perifèrica i van negar del tot que obrers i pagesos estiguessin explotats més intensament al Sud que al Nord. Així, en el seu intercanvi de 1979 amb Amin, John Weeks i Elizabeth Dore van argumentar que: “Com que és als països capitalistes desenvolupats on la productivitat laboral és més alta, no és obvi que un alt nivell de vida dels treballadors en aquests països impliqui que el valor de canvi de les mercaderies que componen aquest nivell de vida també sigui més alt.”[13] Charles Bettelheim era menys circumspecte, argumentant en la seva crítica a l’Intercanvi desigual d’Emmanuel que “com més es desenvolupen les forces productives, més s’exploten els proletaris” [14]. De la mateixa manera, Nigel Harris va argumentar que, “en igualtat de condicions, com més alta sigui la productivitat del treball, més alts són els ingressos que es paguen al treballador (ja que els seus costos de reproducció són més elevats) i més explotat és, és a dir, el més gran és la proporció de la producció dels treballadors [que] s’apropia per l’empresari.”[15]

La teoria de la dependència va ascendir i va caure en el període anterior a l’era neoliberal, una època en què els “països en desenvolupament” exportaven matèries primeres i importaven productes manufacturats i quan la globalització de la producció encara era embrionària. Irònicament, l’eclosió d’aquest embrió -el ràpid desenvolupament industrial orientat a l’exportació a Corea del Sud i Taiwan als anys setanta- explica en part per què, en paraules de Gary Howe, “la pròpia teoria de la dependència va començar a entrebancar-se”, ja que en aparèixer aquests primers casos d’enlairament industrial semblaven refutar la seva insistència que la dominació imperialista bloquejava el desenvolupament industrial al Sud.[16]

No obstant això, la teoria de la dependència continua sent un punt de referència essencial per als esforços per desenvolupar una teoria de l’imperialisme contemporani. Les transformacions de l’era neoliberal han minat fatalment l’argument euromarxista. No es pot argumentar seriosament que el desplaçament global de la producció cap als països de baixos salaris sigui d’importància perifèrica, de manera que la resposta dels euromarxistes ha estat ignorar-ho del tot i deixar l’estudi de les cadenes de valor globals i les xarxes de producció als científics socials burgesos. Mentrestant, el seu argument que una major productivitat al nord significa que els salaris més alts són coherents amb les taxes d’explotació més altes ha estat negat per un simple fet: els béns consumits pels treballadors del nord són, en una mesura cada vegada més gran, produïts pels treballadors de baixos salaris del sud. És la seva productivitat, els seus salaris els que determinen substancialment els nivells de consum i la taxa d’explotació als països imperialistes.

Tot i així, aquests arguments euromarxistes continuen sent defensats fins als nostres dies. Així, Alex Callinicos argumenta que “l’error crític de la teoria de la dependència és no tenir en compte la importància dels alts nivells de productivitat laboral a les economies avançades”, mentre que Joseph Choonara creu que “és una idea errònia que els treballadors de països com l’Índia o la Xina estan més explotats que els de països com els EUA o la Gran Bretanya.”[17]

No obstant això, els índexs extrems d’explotació a les fàbriques de peces de vestir de Bangla Desh, les línies de producció xineses i les mines de platí de Sud-àfrica són un fet palpable, directament observable, que experimenten cada dia en la carn centenars de milions de treballadors dels països de baixos salaris. “El comunisme no és una doctrina sinó un moviment; no prové de principis sinó de fets”, va dir Frederick Engels[18]. Les àmplies diferències internacionals en la taxa d’explotació, l’enorme desplaçament global de la producció cap a on aquesta taxa és més alta i l’enorme desplaçament cap al sud del centre de gravetat de la la classe treballadora industrial són els nous i grans fets dels quals hem de partir. Aquestes són les transformacions definitòries de l’era neoliberal, i són clau per entendre la naturalesa i la dinàmica de la crisi global. En lloc d’utilitzar els comentaris de Marx sobre la producció del segle XIX per negar la realitat de la super-explotació del segle XXI (i de l’ordre imperialista que s’hi recolza), hem de posar a prova la teoria de Marx amb aquests nous fets, i utilitzar i desenvolupar críticament la seva teoria per entendre aquesta darrera etapa del desenvolupament imperialista del capitalisme.

Lenin i l’imperialisme

La violació sistemàtica de la igualtat entre proletaris, derivada de la desigualtat sistemàtica entre les nacions, va ser una preocupació central de Lenin, que va argumentar que “la divisió de les nacions en opressores i oprimides [és] l’essència de l’imperialisme”[19]. L’Imperialisme, Fase superior del Capitalisme de Lenin,  escrit en plena Primera Guerra Mundial, va ser una guia d’acció, un intent de posar al descobert les raons de la capitulació dels partits socialistes de masses en vigílies de la guerra mundial, per demostrar que la guerra mateixa no era una aberració o accident i que demostrava la necessitat objectiva de la revolució social mundial i la transició a un mode de producció comunista. Lenin va identificar aquelles característiques essencials de l’etapa imperialista del capitalisme, que van ser evidents en el seu naixement, en particular la concentració de la riquesa i l’augment del capital financer, la seva opressió i depredació sobre les nacions febles i el seu militarisme desenfrenat. Lenin no podria haver inclòs una concepció de com es produeix el valor en els processos de producció globalitzats perquè aquests només havien de sorgir en una fase posterior del desenvolupament capitalista. El resultat és una desconnexió inevitable, que persisteix fins als nostres dies, entre la teoria de l’imperialisme de Lenin i la teoria del valor de Marx. Reconnectar-los és una tasca considerable, aquí només tenim espai per a una breu nota sobre el que Lenin considerava dos trets definitoris de l’etapa imperialista del capitalisme: el monopoli i l’exportació de capital.

Els marxistes dels països imperialistes sovint han ignorat la insistència de Lenin en la centralitat econòmica i política de la divisió del món en nacions oprimides i opressores, i s’han concentrat en els seus arguments sobre la rivalitat inter-imperialista i “en la seva essència econòmica l’imperialisme és capitalisme monopolista”[20]. El monopoli s’utilitza de manera força promiscua tant a la literatura burgesa com a la marxista per descriure fenòmens relacionats amb la producció, la distribució, la lleialtat a la marca, les finances, la concentració de capital, el poder polític i militar, i molt més. La majoria d’aquests es refereixen a la distribució del valor, no a la seva producció. Una teoria del valor de l’imperialisme ha de distingir entre ambdós i, a més, reconèixer que la font dels beneficis imperialistes no es troba en cap forma de monopoli —per molt important que sigui el paper de les corporacions monopolístiques per ajudar a generar aquestes condicions—, sinó en la super-explotació, que ens porta de nou a l’opressió de les nacions.

A l’Imperialisme, Lenin va argumentar que “L’exportació de capital, una de les bases econòmiques més essencials de l’imperialisme… estableix el segell del parasitisme a tot el país que viu explotant la mà d’obra de diversos països i colònies d’ultramar”[21]. Això ressona poderosament amb el capitalisme global contemporani, on les corporacions transnacionals imperialistes comparteixen el botí de la super-explotació amb una infinitat de proveïdors de serveis i els seus propis empleats, i on la part més gran de totes és per a l’estat. No obstant això, hi ha un problema evident amb l’aplicació de l’aguda visió de Lenin a l’imperialisme contemporani. Empreses com Apple i H&M no exporten cap capital a Bangla Desh i la Xina: els seus iPhones i peces de vestir es produeixen mitjançant processos de producció a distància. [22]

L’enigma es pot resoldre centrant-se en l’essència de la qüestió, no en la forma (l’exportació de capital és la forma). Els imperialistes, va argumentar Lenin, es van veure obligats a exportar part del seu capital per explotar el treball dels treballadors a l’estranger perquè la riquesa acumulada dels imperialistes ha assolit proporcions tals que la massa gegantina de plus-vàlua necessària per convertir la seva riquesa en capital, és a dir, la riquesa autoexpansible, supera amb escreix la quantitat de plus-vàlua que es pot extreure de la seva força de treball domèstica. Com argumenta Andy Higginbottom, l’exportació de capital està íntimament relacionada amb l’opressió de les nacions: “L’exportació de capital significa que hi ha d’haver un nou tipus de relació capital-treball, entre el capital del nord i el treball del sud, significa l’exportació de la relació capital-treball en termes d’opressió nacional”[23]. El que és nou és que l’evolució del capitalisme, especialment a partir de 1980, ha proporcionat a les empreses transnacionals maneres de captar la plusvàlua extreta dels treballadors dels països de baixos salaris sense haver d'”exportar” el seu capital a aquests països. .

Per concloure aquesta discussió massa breu de la contribució de Lenin a la teoria de l’imperialisme, la tasca destacada és forjar un concepte que uneixi la seva “essència econòmica” (capitalisme monopolista) i la seva essència política (la divisió del món en nacions opressores i oprimides). Tots dos s’han d’expressar en termes de la llei del valor desenvolupada per Karl Marx a El Capital. Juntament, aquest és el camí per aconseguir el que Higginbottom ha anomenat una nova síntesi de la teoria del valor de Marx i la teoria de l’imperialisme de Lenin. Per arribar al punt de partida necessari per a aquesta síntesi, ara recorrem mig segle més, per establir una connexió ben travada amb la gran obra de Marx.

El Capital de Marx i la Teoria de l’Imperialisme

Els crítics marxistes de la teoria de la dependència van ser anomenats “ortodoxos” perquè basaven el seu rebuig a la super-explotació i l'”intercanvi desigual” que se’n derivava en passatges d’El Capital de Marx que, en una lectura superficial, semblen donar suport a la seva visió. Marx dedica un breu capítol del Capital a les “Diferències nacionals de salaris”, que va concloure que, tot i que els treballadors anglesos reben salaris més alts que a Alemanya o Rússia, poden estar subjectes a una taxa d’explotació més alta: “Sovint es trobarà que el sou diari o setmanal a la primera nació és més alt que a la segona, mentre que el preu relatiu del treball, és a dir, el preu del treball en comparació tant amb la plusvàlua com amb el valor del producte, és més alt en la segona que en la primera.”[24] Aquest és exactament l’argument que fan servir Weeks, Dore, Choonara i altres, però hi ha tres raons per les quals l’argument de Marx no s’aplica a les relacions nord-sud contemporànies.

En primer lloc, cadascuna de les nacions utilitzades per Marx per a les seves comparacions —Anglaterra, Alemanya i Rússia— eren nacions opressores rivals, cadascuna d’elles enfeinada a adquirir imperis colonials propis. Les nacions formalment lliures del sud global actual no es poden considerar només com a nacions capitalistes “menys desenvolupades”, anàlegues a Alemanya i Rússia al segle XIX. En segon lloc, el comerç de finals del segle XX entre les nacions imperialistes i les nacions “en desenvolupament” és qualitativament diferent del comerç de finals del segle XIX entre Anglaterra, Alemanya i Rússia. Aleshores, no només cada treballador consumia béns produïts a nivell nacional, sinó que cada capitalista consumia força de treball criada a nivell nacional; aquesta era una època abans de la subcontractació de la “cadena de valor”, la deslocalització, etc. En tercer lloc, l’exemple de Marx suposava que els capitalistes de països com Alemanya i Anglaterra competien en la producció de béns similars, mentre que, com s’ha assenyalat anteriorment, no és així amb el comerç nord-sud contemporani. La importància d’aquest darrer punt es comentarà a continuació.

El Capital de Marx tenia l’objectiu de comprendre la forma capitalista de la relació de valor, per tal de descobrir l’origen i la naturalesa de la plus-vàlua, mentre que la tasca que ens ocupa és, teòricament, comprendre el seu estadi de desenvolupament imperialista actual. El nivell d’abstracció requerit per al projecte de Marx es desprèn de la seva afirmació que: “Tot i que l’equiparació de salaris i hores de treball entre uns àmbits de producció i un altre, o entre diferents capitals invertits en el mateix àmbit de producció, s’enfronta a tot tipus d’obstacles locals, l’avenç de la producció capitalista i la progressiva subordinació de totes les relacions econòmiques a aquest mode de producció tendeix, no obstant això, a dur a terme aquest procés.»[25] Marx va tractar la divergència dels salaris com el resultat de factors temporals o contingents que la mobilitat incessant del capital i la mà d’obra erosionarien amb el pas del temps, i que es podria excloure sense perill de l’anàlisi: “Per molt important que sigui l’estudi de les friccions [“obstacles locals” que obstaculitzen la igualació salarial] per a qualsevol treball especialitzat sobre salaris, encara són accidentals i inessencials pel que fa a la investigació general de la producció capitalista i, per tant, es poden ignorar.”[26]

Aquest nivell d’abstracció és clarament inadequat per a la nostra tasca; en el món horriblement dividit d’avui, la premissa d’igualtat entre treballadors assumida per Marx està profundament violada i no es pot atribuir amb desdeny als “obstacles locals”.

“La tercera forma d’increment del Valor de la Plusvàlua”[27]

En el primer volum d’ El Capital, Marx va analitzar en profunditat dues maneres en què els capitalistes s’esforcen per augmentar la taxa d’explotació: allargant la jornada laboral, augmentant així la «plusvàlua absoluta»; i reduint el temps de treball necessari augmentant la productivitat dels treballadors que produeixen béns de consum, augmentant així la “plusvàlua relativa”. En diversos llocs al·ludeix a una tercera: el temps de treball excedent també es pot allargar “empenyent el salari del treballador per sota del valor de la seva força de treball”, però afegeix: “Malgrat el paper important que aquest mètode juga a la pràctica. , estem exclosos de considerar-ho aquí per la nostra suposició que totes les mercaderies, inclosa la força de treball, es compren i es venen al seu valor total.”[28]

“Fer baixar el salari del treballador per sota del valor de la seva força de treball”, s’esmenta de nou dos capítols més tard, durant una discussió sobre les conseqüències per als treballadors quan “la maquinària… gradualment pren el control de la totalitat d’un determinat camp de producció, ” amb el resultat que una “secció de la classe obrera… superflua… inunda el mercat de treball i fa que el preu de la força de treball caigui per sota del seu valor”[29]. Una gran part de la classe obrera al Sud global s’ha vist “superflua” per la incapacitat dels mètodes de producció moderns per absorbir prou mà d’obra per evitar l’augment de l’atur, i només això, fins i tot abans de tenir en compte els règims laborals molt més durs que prevalen als països de baixos salaris, exerceix una força poderosa que fa que “el preu de la seva força de treball caigui per sota del seu valor”.

En el tercer volum de El capital, mentre parla dels “factors que contraresten” la inhibició de la tendència a la caiguda de la taxa de benefici, Marx fa una altra breu referència a aquesta tercera manera d’augmentar la plusvàlua. Un d’aquests factors contraris, la “Reducció dels salaris per sota del seu valor”, es tracta en només dues frases curtes: “com moltes altres coses que es podrien introduir, no té res a veure amb l’anàlisi general del capital, sinó que té el seu lloc en un relat de competició, que no es tracta en aquest treball. No obstant això, és un dels factors més importants per frenar la tendència a la caiguda de la taxa de benefici.”[30]

Marx no només va deixar de banda la reducció dels salaris per sota del seu valor, sinó que va fer una abstracció més que, tot i que era necessària per a la seva “anàlisi general del capital”, també s’ha de relaxar si volem analitzar l’actual etapa de desenvolupament del capitalisme: “La distinció entre les taxes de plus-vàlua en els diferents països i, per tant, entre els diferents nivells nacionals d’explotació del treball està completament fora de l’àmbit de la nostra investigació actual”[31]. La globalització de la producció impulsada per l’arbitratge salarial no es correspon amb la plus-vàlua absoluta. Les jornades llargues són endèmiques als països amb salaris baixos, però la durada de la jornada laboral no és el principal atractiu de les empreses d’outsourcing. Tampoc correspon a la plus-vàlua relativa. La mà d’obra necessària, en general, no es redueix amb l’aplicació de les noves tecnologies. De fet, sovint es considera l’outsourcing o deslocalització com una alternativa a la inversió en noves tecnologies. No obstant això, apunta a una super-explotació. Com argumenta Higginbottom, “la superexplotació és… l’essència comuna oculta que defineix l’imperialisme…. Això no és perquè la classe obrera del sud produeixi menys valor, sinó perquè està més oprimida i més explotada.”[32]

Conclusió

L’anàlisi dels empírics de la globalització neoliberal revela que l’arbitratge laboral global, derivat del major grau d’explotació predominant a les nacions de baixos salaris, n’és el motor fonamental. La conclusió central de la nostra revisió del capital de Marx és que aquest correspon a la tercera forma d’augment de la plusvàlua, la importància de la qual va ser subratllada per Marx però que va excloure de la seva teoria general. Aquí hi ha l’única base sòlida possible per a un renaixement del marxisme a escala mundial. Aquesta troballa central també ens permet veure el lloc de l’època neoliberal en la història. En els Grundrisse, Marx comenta:

Mentre el capital és feble, encara depèn de les crosses dels modes de producció passats… Tan bon punt se sent fort, llença les crosses i es mou d’acord amb les seves pròpies lleis. Tan bon punt comença a sentir-se i a prendre consciència de si mateix com una barrera per al desenvolupament, busca refugi en formes que, en restringir la lliure competència, semblen perfeccionar el domini del capital, però alhora són els anunciants del la seva dissolució i de la dissolució del mode de producció que hi reposa.[33]

Això és sorprenentment semblant a l’argument de Lenin que “el capitalisme només es va convertir en imperialisme capitalista en una etapa definida i molt elevada del seu desenvolupament, quan algunes de les seves característiques fonamentals van començar a canviar en els seus oposats, quan els trets de l’època de transició del capitalisme a un sistema social i econòmic superior havien pres forma i s’havia revelat en tots els àmbits.”[34] L’ascens del capitalisme depenia de les formes més bàrbares d’“acumulació primitiva”, com ara el transport de milions d’esclaus africans, el saqueig colonial i el tràfic d’opi. Quan el capitalisme va arribar a la seva etapa adulta i va prendre el control total sobre el procés de producció, la competència va florir i les lleis internes del capital es van expressar de manera més plena. Finalment, en la seva època de decadència, el capitalisme es basa cada cop més en formes diferents de la lliure competència —monopoli, intervenció de l’estat molt augmentada en tots els aspectes de la vida econòmica, “acumulació per despossessió”, imperialisme— per a la seva supervivència, però a costa de distorsionar la funcionament de les seves lleis i erigint noves barreres a l’expansió de les forces productives.

Com es relaciona aquesta cronologia amb les tres formes d’augment de la plusvàlua que es tracten en aquest article? En el capitalisme immadur, predominava l’augment de la plus-vàlua absoluta —ampliar la jornada laboral fins i més enllà dels límits físics—. Un cop el capital va prendre el control del procés productiu, la plus-vàlua relativa —millores tecnològiques per reduir el temps necessari per produir els béns de consum dels treballadors— es va convertir en la forma predominant, encara que en tot moment depenia de la persistència de formes de dominació molt més brutals i arcaiques, especialment a les nacions sotmeses. A l’era neoliberal, la forma cada cop més predominant de la relació capital-treball és l’arbitratge laboral global, és a dir, un mitjà d’apropiació pel qual el capitalisme és capaç, mitjançant l’opressió nacional, de forçar a reduir el valor de la força de treball a les “nacions emergents”. Aquesta constitueix la tercera forma d’augment de plusvàlua que ara és la forma cada cop més predominant de la relació capital-treball. Els proletaris dels països semicolonials són les seves primeres víctimes, però les grans masses de treballadors dels països imperialistes també s’enfronten a la misèria. La super-explotació ampliada de proletàries noves, joves i femenines dels països de baixos salaris va rescatar el capitalisme del forat en què es trobava als anys setanta. Ara, juntament amb els treballadors dels països imperialistes, la seva missió és cavar un altre forat: la tomba on enterrar el capitalisme i així assegurar el futur de la civilització humana.

 

* John Smith és professor d’economia política internacional a la Universitat de Kingston de Londres. Aquest article és un extracte del seu llibre L’Imperialisme al segle XXI, que ha esdevingut una obra cada vegada més reconeguda i de creixent influència en els darrers anys per a la comprensió de l’imperialisme contemporani. Traducció Martí C. L’Accent.

Notes:

[1] Als efectes d’aquest article, “super-explotació” denota taxes d’explotació superiors a la mitjana global. Aquests, s’argumenta aquí, són freqüents a les nacions amb salaris baixos.

[2] UNCTAD, World Investment Report 2013 (Suïssa: Nacions Unides, 2013), http://unctad.org/en

[3] El traç per a Europa, generat en restar les importacions de manufactures intracomunitaries del total de la UE, comença l’any 1995 perquè les dades només són contínues des de l’ampliació de la UE d’aquell any.

[4] Dades de la base de dades “Trade in Value Added” de l’OCDE, http://stats.oecd.org, que informa del valor de les exportacions menys els inputs importats.

[5] Ari Van Assche, Chang Hong, and Veerle Slootmaekers, “China’s International Competitiveness: Reassessing the Evidence,” LICOS Discussion Paper Series, Discussion Paper 205/2008,15, http://feb.kuleuven.be; “The Great Unbundling,” Economist, January 18, 2007, http://economist.com

[6] Per a una prova d’això, vegeu Ricardo Hausmann, César Hidalgo, et al., The Atlas of Economic Complexity, 2011, http://atlas.media.mit.edu.

[7] Michael Clemens, Claudio Montenegro, and Lant Pritchett, The Place Premium: Wage Differences for Identical Workers across the US Border, Policy Research Working Paper 4671 (New York: World Bank, 2008), 33, http://siteresources.worldbank.org.

[8] Fons Monetari Internacional, World Economic Outlook, abril de 2007 (Washington, DC: FMI, 2007), http://imf.org.

[9] Stephen Roach, “More Jobs, Worse Work,” New York Times, 22 Juliol 2004, http://nytimes.com.

[10] Stephen Roach, Outsourcing, Protectionism, and the Global Labor Arbitrage, Morgan Stanley Special Economic Study, 2003, http://neogroup.com, 6.

[11] El subratllat és meu.

[12] John Smith, “The GDP Illusion,” Monthly Review 64, no. 3 (2012): 86–102.

[13] John Weeks and Elizabeth Dore, “International Exchange and the Causes of Backwardness,” Latin American Perspectives 6, no. 2 (1979): 71.

[14] Charles Bettelheim, “Some Theoretical Comments,” appendix to Arghiri Emmanuel, Unequal Exchange: A Study in the Imperialism of Trade (London: NLB, 1972), 302.

[15] Nigel Harris, “Theories of Unequal Exchange,” International Socialism 2, no. 33 (1986): 119–20.

[16] Gary Howe, “Dependency Theory, Imperialism, and the Production of Surplus Value on a World Scale,” Latin American Perspectives 8, nums. 3/4 (1981): 88.

[17] Alex Callinicos, Imperialism and Global Political Economy(Cambridge: Polity Press, 2009) 179–80; Joseph Choonara, Unravelling Capitalism (London: Bookmarks Publications, 2009), 34

[18] Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works (New York: International Publishers, 1975), vol. 6, 303

[19] V.I. Lenin, “El proletariat revolucionari i el dret de les nacions a l’autodeterminació”, a Obres completes en anglès, vol. 21 (Moscou: Progress Publishers, 1964; originalment 1915), 407.

[20] V.I. Lenin, “L’Imperialisme, fase superior del capitalisme”, a Obres completes en anglès, vol. 22 (Moscou: Progress Publishers, 1964; originalment 1916), 266.

[21] Ibid, 77.

[22] L’exportació de capital es presenta de tres formes: Inversió Estrangera Directa (IED), inversió de cartera (en accions i valors financers que, a diferència de la IED, no atorguen a l’inversor una influència de control) i capital de préstec.

[23] Andy Higginbottom, “The System of Accumulation in South Africa: Theories of Imperialism and Capital,” Économies et Sociétés 45, num. 2 (2011): 268.

[24] Marx, Capital, vol. 1, 702.

[25] Karl Marx, El Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1991; originament 1894), 241–42.

[26] Ibidem.

[27] El redescobriment d’aquesta tercera forma de plus-vàlua és un gran avenç, i el va fer Andy Higginbottom, “The Third Form of Surplus Value Increase”, article a la conferència Historical Materialism, Londres, 27-29 de novembre de 2009.

[28] Marx, El Capital, vol. 1, 430–31.

[29] Ibid. 557.

[30] Marx, El Capital, vol. 3, 342; subratllat meus.

[31] Ibid. 242

[32] Higginbottom, “”The System of Accumulation in South Africa,” 284.

[33] Karl Marx, Grundrisse (Londres: Penguin, 1973), 651. Estic agraït a Walter Daum per assenyalar la rellevància d’aquest passatge.

[34] Lenin, “Imperialisme, la fase superior del Capitalisme” 265.